Νέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

21/05/2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

  1. Αρ.πρωτ.:22628/28-04-2021
  2. Τίτλος/Αντικείμενο: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης [πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη και υγροποιημένο  αέριο πετρελαίου (υγραέριο)] για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος,
  3. Προϋπολογισμός :599.755,72€ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ),
  4. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής,
  5. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:  Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
DOWNLOADS:
Προκήρυξη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2022
Back to Top