Νέα

Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

13/04/2021

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταργούνται μια σειρά από πιστοποιητικά για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η διαδικασία έκδοσης του νέου «Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας», το οποίο αντικαθιστά είκοσι πέντε (25) καταργηθέντα πιστοποιητικά.

Ειδικότερα, παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας» τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή

2.Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού

 1. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που

προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990

(Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων

46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990

 1. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής

εκκαθάρισης)

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού -

δήλωση παύσης πληρωμών

 1. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν.

3588/2007

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση

απόφασης)

 1. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και

έκδοση απόφασης)

 1. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 2. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση

17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής

διαχείρισης

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων - συλλόγων
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 5. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων

εμπόρων

 1. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 2. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας

 

Το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», το οποίο αφορά τόσο Νοµικά όσο και Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του οποίου αρµόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο, τίθεται σε άμεση ισχύ. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ, όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες προκειμένου από την ισχύ της ως άνω εγκυκλίου, να απαλειφθεί η υποχρέωση συγκέντρωσης και προσκόμισης των ως άνω είκοσι πέντε (25) πιστοποιητικών, τα οποία καταργούνται και αντικαθίστανται από το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας».

Ο Γενικός Γραµµατέας                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                  Ψηφιακής Διακυβέρνησης

∆ικαιοσύνης & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων                                  & Απλούστευσης Διαδικασιών

 

Πάνος Αλεξανδρής                                                                     Λεωνίδας Χριστόπουλος

DOWNLOADS:
Διαδικασια εκδοσης Εναιίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας
Back to Top