Νέα

Πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής

13/01/2021

Η  Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με MIS (ΟΠΣ) : 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5914/756/Α3/14.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΑΓ465ΧΙ8-Ω6Μ) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση με αρ. πρωτ. 7848/Β3/1940/27.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΘ46ΜΤΛΡ-ΙΩΛ). Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

  1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
  2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
  3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες.

Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις (Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €)

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα Πράξη πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης συμμετοχής. Κάθε υποψήφιος/ια πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής .Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων της ΚΕΕΕ, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 024.uhc.gr
    Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ), ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτησή του στο email που έχει δηλώσει. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. Ενώ το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή δεύτερης αίτησης για το ίδιο άτομο.
  2. Ανάρτηση δικαιολογητικών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αναρτήσουν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης και έγκυρης υποβολής της αίτησης και ανάρτησης των δικαιολογητικών.
Συμμετοχή και ανάρτηση δικαιολογητικών: από 23/11/2020 έως και την 24/01/2021 και ώρα 23:59:59.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στο https://eloris.gr/ergo-kee-p024-agrodiatrofi και επίσης στο https://www.facebook.com/ElorisSA
Back to Top