Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ νο.1046/07.01.2020

07/01/2020

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ν.4412/2016.

Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις.

Για τον σκοπό αυτόν, το Επιμελητήριο Λέσβου μπορεί να, επί παραδείγματι, να ζητά ή να δέχεται συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή συμμετεχόντων της αγοράς για τα προμηθευόμενα είδη.

Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον οι εν λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία του Διαγωνισμού που αναρτώνται μαζί με το τεύχος προδιαγραφών των ειδών που θα τεθούν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να απευθυνθούν με προτάσεις διαφοροποίησης οι οποίες θα εξετασθούν από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λέσβου εφόσον ενισχύουν τους σκοπούς της πράξης (προμήθεια εξοπλισμού).

Προτάσεις μπορούν να κατατίθενται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης και έως τις 22 Ιανουαρίου 2020.

Οι προτάσεις κατατίθενται:

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Επιμελητήριο Λέσβου <chamber@lesvos-chamber.com> ή με ταχυδρομική αποστολή. Η αποστολή τεκμηριώνεται από αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το ηλεκτρονικό μήνυμα ή η ταχυδρομική αποστολή.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

ΕΛΛΑΔΑ

22510 29727 / 28431

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αφροδίτη Κρητικού

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. , Κωδ. ΣΑ 082/1.

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9916α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υπομέτρο 19.2 της Πράξης : «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 836/5-4-2019 του ΕΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 0010905241. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου – Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 153.571,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17%), εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 130. 535,49€ και η εθνική συμμετοχή σε 23.035,68 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται σε 0,00 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ σε 22.313,76€.

Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:

Α. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α.1 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Σύστημα Προβολής, Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας, Ηχητικό Σύστημα, Σύστημα Αυτοματισμού

Α.2 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σύστημα Προβολής, Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας, Ηχητικό Σύστημα, Σύστημα Αυτοματισμού, Διασύνδεση μεταξύ αιθουσών.

Β. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

Β.1 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Β.2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛ (ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ)

Β.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ

Β.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Β.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Β.6 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Β.7 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Β.8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Β.9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ

Στον συνολικό προϋπολογισμό εμπεριέχεται και η παροχή παρακολουθηματικών υπηρεσιών της προμήθειας όπως οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού η εκπαίδευση 6 εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής-φορέα λειτουργίας, Επιμελητήριο Λέσβου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39100000-3 Έπιπλα και 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Α. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 56.407,41€ πλέον ΦΠΑ (17%), 9.589,26€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 65.996,67€

ΤΜΗΜΑ 2  : «Β. ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 74.850,00€ πλέον ΦΠΑ (17%), 12.724,50€- συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 87.574,50€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ τμημάτων και όχι για μέρος αυτών

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.571,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  131.257,41 -  ΦΠΑ : 22.313,76€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I,  (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

____________________________________________

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Back to Top