Νέα

Αναστολή καταχωρήσεων Ανωνύμων Εταιρειών με Ανώνυμες Μετοχές

11/02/2020

Αναστολή καταχωρήσεων Ανωνύμων Εταιρειών με Ανώνυμες Μετοχές

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 134409/23-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Δ/νσης Εταιρειών της Γ.Γ.Ε., για τις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία περί ονομαστικοποίησης ανωνύμων μετοχών η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λέσβου πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες:

Για τις ανώνυμες εταιρείες που δεν πραγματοποίησαν τροποποίηση καταστατικού έως και την 31/12/2019 ή υπέβαλαν αίτηση τροποποίησης καταστατικού στο ΓΕΜΗ από την 01/01/2020 και μετά, και συνεχίζουν να διατηρούν ανώνυμες μετοχές εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπει η εν λόγω διάταξη του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 από την 01/01/2020.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Η μερίδα τους στο ΓΕΜΗ θα αλλάξει κατάσταση και θα τεθεί σε καθεστώς «αναστολής καταχωρήσεων». Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει Γενικές Συνελεύσεις και έχουν υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. την σχετική ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης καταστατικού περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ μέχρι και την 31/12/2019 και η οποία δεν έχει καταχωρισθεί εξαιρούνται της εν λόγω διαδικασίας.

Β) Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις Ανώνυμες Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, που δεν πραγματοποίησαν τροποποίηση καταστατικού έως και την 31/12/2019 ή υπέβαλαν αίτηση τροποποίησης καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 01/01/2020 και μετά, θα προβεί σε αλλαγή της κατάστασής τους και θα τις θέσει σε καθεστώς «αναστολής καταχωρήσεων».

Για αυτές τις εταιρείες που υπάγονται σε καθεστώς «αναστολής καταχωρήσεων» δεν θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα πιστοποιητικά και αντίγραφα, ούτε θα καταχωρούνται υποθέσεις μεταβολών (εκλογή και συγκρότηση ΔΣ, οικονομικές καταστάσεις κλπ).

Γ) Για την άρση του εν λόγω μέτρου και την επαναφορά των υπόχρεων Ανωνύμων Εταιρειών σε καθεστώς «ενεργής» κατάστασης εταιρείας θα πρέπει να τηρηθεί η απαίτηση του άρθρου 184 του ν.4548/18.

Εφόσον η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λέσβου καταχωρίσει στην μερίδα της εταιρείας την πράξη τροποποίησης του καταστατικού τους και την ονομαστικοποίησης των μετοχών τους αίρονται οι λόγοι αναστολής και θα επαναφέρει την εταιρεία στην πρότερη «ενεργή» κατάσταση.

Επίσης λόγος άρσης του εν λόγω μέτρου μπορεί να είναι και η διαδικασία της παρ.5 του άρθρου 184 του ν.4548/18 και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες πράξεις και στοιχεία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Back to Top