Νέα

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

11/02/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

1

Εκδότης Εγγράφου – Αρμόδιος Χειριστής – Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλ. – email)

Aνχης (ΠΖ) Γεώργιος Αρχοντής, Επιτελής ΔΕΜ/Ι/98 ΑΔΤΕ, Τηλέφωνο: 22510-33223, ΦΑΞ: 2251043692    email: str-98-adte-gepd1@mail.army.gr

2

Τίτλος Ανάρτησης

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 13/2020

 

ΑΔΑ:     9Θ286-Σ68

ΑΔΑΜ: 20PROC006267679

3

Ημερομηνία λήξης εμφάνισης της ανάρτησης

12 Φεβρουαρίου 2020

4

Το κείμενο της ανάρτησης

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου

DOWNLOADS:
Διακήρυξη
Back to Top