Νέα

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονική Διαγωνισμού, Προκηρύξεις Στρατού Για Προμηθευτές

10/02/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

1

Εκδότης Εγγράφου – Αρμόδιος Χειριστής – Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλ. – email)

Τχης (ΕΜ) Ελευθέριος Ζαφειρέλλης, Τμηματάρχης ΔΕΜ/ΙΙ/98 ΑΔΤΕ, Τηλέφωνο: 22510-33611, ΦΑΞ: 2251043692    email: str-98-adte-gepd1@mail.army.gr

2

Τίτλος Ανάρτησης

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υπ΄ Αριθ. 12/2020

 

ΑΔΑ:     6Ρ2Ξ6-ΡΨΧ

ΑΔΑΜ: 20PROC006260416

3

Ημερομηνία λήξης εμφάνισης της ανάρτησης

29 Απριλίου 2020

4

Το κείμενο της ανάρτησης

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κρεάτων και Πουλερικών για τις Ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου, του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου και των Λεσχών Εθνοφυλακής της Νήσου Λέσβου.

 

DOWNLOADS:
Προκήρυξη
Back to Top