Νέα

Ανακοίνωση Για Επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

14/01/2020

Προς τα μέλη μας, (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και όσους προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος στο μητρώο ως (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν προβλέπεται κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο από την ημερομηνία πιστοποίησης των γνώσεών του.

Επίσης ότι, το εκάστοτε υπόχρεο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει στο Επιμελητήριο Λέσβου σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. 45/21-11-2014 «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» (Φ.Ε.Κ. 3350/12-12-2014), τις βεβαιώσεις περαίωσης των σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει, όταν λήξει η πενταετία που το αφορά, προκειμένου να επιτύχει την επαναπιστοποίησή του βάσει επανεκπαίδευσης ενώ, στα υπόχρεα πρόσωπα περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν ασκούν αλλά προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αθροίζουν ελάχιστη διάρκεια 75 ωρών, κατά το δυνατόν, ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των τριών γνωστικών πεδίων (Τομείς Α, Β και Γ) και μεταξύ των ετών της πενταετίας, και δεν απαιτούνται κατά τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αλλά με το πέρας της πενταετίας.

Ως έναρξη της περιόδου της πενταετίας ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο μητρώο πριν την 12/12/2014, είτε βάσει κεκτημένου δικαιώματος, είτε βάσει πιστοποιητικού γνώσεων. Για τα πρόσωπα αυτά, η πενταετία λήγει στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Μετά την 12/12/2014, η πενταετία αρχίζει από την ημερομηνία του πιστοποιητικού γνώσεων.

 

Back to Top