Νέα

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018

08/03/2018

Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε από τη Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάδειξη του «τοπικού», είτε πρόκειται για σημείο – κέντρο λήψης αποφάσεων, είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών. Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής τους.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018», που απευθύνεται μόνο σε Δημόσιους Φορείς.

Δηλώστε συμμετοχή έως τις 15 Ιουνίου 2018
Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:
§ Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
§ Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
§ Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
§ Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
§ Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 
§ Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής: 
§ 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού. 
§ 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2018 στην Αυστρία.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό 2018 μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
https://ec.europa.eu/…/suppo…/enterprise-promotion-awards_el 
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa2018/

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει:

§ Εγγραφή στο κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, 
§ Συμπλήρωση και υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://apps.ggb.gr/cas/login…
Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας, αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:
http://www.ggb.gr/el/node/65 (ΓΓΒ / Δραστηριότητες ΕΕ / Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα / Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας)
http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions

DOWNLOADS:
Greek EEPA Entry Form
Greek Operational Manual
Back to Top