Νέα

Άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος Στις Εκλογές Του Επιμελητηρίου

15/12/2017

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

 Δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές της  16ης και 17ης Δεκεμβρίου  2017

 

 Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Τα μέλη του Επιμελητηρίου που θεμελιώνουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω, προσέρχονται στις άνω ημερομηνίες  για να ψηφίσουν, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Στην περίπτωση άσκησης περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.

 Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή , αφού ελεγχθούν τα προσκομιζόμενα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

 Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν έχουν κώλυμα από τα προβλεπό-μενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 22 Ν. 3419/2005.

. Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, τοποθετεί μέσα στον φάκελο, ο οποίος είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υπο-ψηφίων του Τμήματός του που περιλαμβάνονται σε αυτό, τοποθετώντας έως 3 σταυρούς προτίμησης  (άρθρο 72 παρ. 6 Ν 4497/2017),  ως εξής:

 

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

- ΨΗΦΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΩΣ 3

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

- ΨΗΦΟΙ:

ΕΩΣ 3

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΨΗΦΟΙ:

ΕΩΣ 3

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΟΙ

ΕΩΣ 3

 

 Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθάει ο Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της εκλογικής επιτροπής. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου.

Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

Ενδείξεις, ξύσματα, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.

Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των εδρών του Τμήματος ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, τότε

είναι μεν έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, δεν προσμετρώνται όμως οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαία κατά Συνδυασμό ψηφοδέλτια για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Τα ψηφοδέλτια συντάσσονται και εκτυπώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Επιμε-λητηρίου και περιλαμβάνουν κατά σειρά:

τον τίτλο του Συνδυασμού,

 

το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του επικεφαλής του Συνδυασμού,

 

κατ΄αλφαβητική σειρά, τόσο τα Τμήματα με βάση την ονομασία του Τμήματος, όσο και τους υποψηφίους κάθε Τμήματος με βάση το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κάθε υποψήφιου.

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του Συνδυασμού ο οποίος συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% των ψήφων.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΛΞΙΟΠΗ Δ. ΤΣΕΡΔΑΝΗ

Back to Top