Νέα

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ισογείου ορόφου

25/02/2015
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ», το οποίο εδρεύει στη Μυτιλήνη, Π. Κουντουριώτη αρ. 71 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (άρθρο 38 έως και 49), β) την υπ’ αριθμό απόφαση 839 της συνεδρίας της 29-10-2014 του Δ.Σ. και γ) όλες τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς των Ν.Π.Δ.Δ, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ισογείου ορόφου του ακίνητου ιδιοκτησίας του επί της οδού Π. Κουντουριώτη αρ. 71 στη Μυτιλήνη, περικλειόμενου του ισογείου από τις οδούς Π. Κουντουριώτη, Κομνηνάκη και Ίμβρου με είσοδο από την οδό Π. Κουντουριώτη, συνολικής επιφανείας 390,00 τ.μ., για χρήση εμπορική - επαγγελματική, με δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου, ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ως τιμή εκκίνησης το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ πλέον χαρτοσήμου και διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) ετών αρχομένων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο και θα γίνουν δεκτές εφ’ όσον υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου στην οδό Π. Κουντουριώτη αρ. 71, Μυτιλήνη, 2ος όροφος, με τήρηση πρωτοκόλλου υποβολής, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης στον Τύπο μέχρι και την έναρξη της διεξαγωγής του διαγωνισμού και έως τις 9:30 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου, στην ανωτέρω διεύθυνση, ενώπιον της αρμόδιας για το σκοπό αυτό Επιτροπής κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Οι προσφορές οφείλουν να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, δεν θα περιέχουν σβησίματα, διορθώσεις και διαγραφές, δεν θα περιλαμβάνουν όρους αντικείμενους σε αυτούς της προκήρυξης και θα περιγράφουν με σαφήνεια τη χρήση την οποία επιθυμεί στο μίσθιο ο υποψήφιος μισθωτής και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκτίμηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή. Στις προσφορές θα αναγράφεται και ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Της υποχρέωσης προς εγγυοδοσία απαλλάσσονται μόνο το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναλυτικά για τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου στην παραπάνω διεύθυνση, όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη, καθώς και στα τηλέφωνα 22510-28431, 29727 και 28564 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση chamber@les.forthnet.gr.
Back to Top