Νέα

Πρόσκληση από το ΕΠΑνΕΚ

19/09/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ


«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»


ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Προκηρύχθηκε η ενιαία Δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες ενισχύσεις:

α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης

β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ

γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Το ύψος προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων που επιχορηγούνται με επιδότηση από 25% έως 100% είναι το εξής:

Από 50.000€ έως 400.000€ για την ειδική δράση ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
έως 600.000€ για την ειδική δράση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
έως 1.000.000€ για την ειδική δράση ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται – ανάλογα την ειδική δράση - από τις εξής συμπράξεις:
 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης (ποσοστό προϋπολογισμού ≥ 40% του συνολικού) και ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων.
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Σύμπραξη 3-6 φορέων με τουλάχιστον 2 επιχειρήσεις (ποσοστό προϋπολογισμού ≥ 40% του συνολικού).

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης (ποσοστό προϋπολογισμού ≥ 20% του συνολικού), ενός Οργανισμού Έρευνας και διάδοσης γνώσεων και ενός Φορέα Πολιτισμού.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: 

 1. Δαπάνες προσωπικού με μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος 3.000€/ ανθρωπομήνα.
 2. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού στο ποσοστό που χρησιμοποιούνται από το έργο (απόσβεση).
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (δαπάνες απόσβεσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης).
 4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάση έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
 5. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (δαπάνες αγοράς με άδεια εκμετάλλευσης).
 6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
 7. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων.
 8. Δαπάνες δημοσιότητας (παραγωγή ενημερωτικού υλικού, αναμνηστικής πινακίδας, ιστοσελίδα κλπ.)
 9. Αναλώσιμα- ορκωτός λογιστής- λοιπές λειτουργικές δαπάνες του έργου.
 10. Δαπάνες προσαρμογής ατόμων με αναπηρία (έως 5% του συνολικού προϋπολογισμού).
 11. Δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία για επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης -συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας).
 12. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ).
 13. Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες μόνο για Οργανισμούς έρευνας, σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού του Οργανισμού.

 

DOWNLOADS:
ΕΠΑνΕΚ
Back to Top