ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΚΠΠΒΑ)»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΚΠΠΒΑ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Ημ/νία:  2-3-2018

Αρ. Πρωτ.: 421

 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΚΠΠΒΑ                                                                

Πληροφορίες: ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ                                                       

Ταχ. Δ/νση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Αγιάσος, Λέσβος, ΤΚ: 81101, NUTS: EL411

Τηλέφωνο: 2252022234  , fax:2252022747

e-mail: ikpatheomitor@yahoo.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΚΠΠΒΑ)»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2018 Απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ:  7Σ1Κ469ΗΣ0-ΑΛ3), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/16):

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, ήτοι πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες μετακίνησης ασθενοφόρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικότερα:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή (χωρίς ΦΠΑ) / Μονάδα

Δαπάνη € χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € (συμπ. ΦΠΑ)

1

09134200-9

Πετρέλαιο Κίνησης

Λίτρο (lt)

50.400

1,174

59.169,60 €

69.228,43 €

2

09132100-4

Αμόλυβδη Βενζίνη

Λίτρο (lt)

600

1,380

828,00 €

968,76 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

59.997,60 €

ΦΠΑ 17%:

 

10.199,59 €

Σύνολο : (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%)

 

70.197,19 €

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών στο σύνολο της ποσότητας της εν λόγω προμήθειας

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Λέσβου.

Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη και θα δίνεται σε ακέραια μονάδα.

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.

 

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των ετών 2018 - 2019 του ΝΠΔΔ, ανά κωδικό όπως αναλύεται παρακάτω:

Για το Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΚΚΠΠΒΑ) με την 3/2018 απόφαση του Δ.Σ. (με ΑΔΑ:  69ΗΤ469ΗΣ0-ΑΝ6) εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018 και 2019 όπως παρακάτω:

Κ.Α.

Τίτλος

Αρ. Δέσμευσης (ΑΔΑ)

Έτος 2018

Μελλοντική δέσμευση (2019)

1611

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

(65ΧΒ469ΗΣ0-4Κ2)

54.996,72 € 

15.200,47 € 

 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.kkppva.gr  στην διαδρομή : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   14/3/2018   ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις    15/3/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00  π.μ. στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ως άνω διακήρυξη δίνονται από το Γρ. Προμηθειών στα ανωτέρω τηλέφωνα.

 

 

 

                                                 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α

                                                           ΒΟΛΤΣΙΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 


Back to Top