Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Γενικού Νοσοκομείου - Λήμνου

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Γενικού Νοσοκομείου - Λήμνου

Για την παροχή υπηρεσιών: Εσωτερικού Ελεγκτή (CPV: 79212300-6, Υπηρεσίες νόμιμου διαχειριστικού ελέγχου)

Προϋπολογισμού: 5.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 24%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 23 Ιανουαρίου  2018


Back to Top