ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Ημ/νία: 27-8-2018

                                Αρ. Πρωτ.: 1587


ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΚΠΠΒΑ                                                                

Πληροφορίες:  ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ                                                      

Ταχ. Δ/νση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Αγιάσος, Λέσβος, ΤΚ: 81101, NUTS: EL411

Τηλέφωνο: 2252022234 fax: 2252022747

e-mail: ikpatheomitor@yahoo.gr

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΚΠΠΒΑ)»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 16/2018 Απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ: Ω36Ζ469ΗΣ0-ΝΛ5), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/16):

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, χαρτικών και απορρυπαντικών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΚΚΠΠΒΑ), με CPV όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)

CPV

1

Χαρτικά   Α

725,70 €

849,07 €

33771000-5

2

Χαρτικά  Β

11.136,80 €

13.030,06 €

33771200-7

3

Χαρτικά  Γ

655,98 €

767,50 €

39512100-5

4

Αναλώσιμα υλικά

5.216,66 €

6.103,53 €

39220000-0

5

Απορρυπαντικά Α

6.648,80 €

7.779,10 €

39831200-8

6

Απορρυπαντικά  Β

387,20 €

453,02 €

39831200-8

 

ΣΥΝΟΛΟ:

24.771,14 €

28.982,28 €

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες της εν λόγω προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 28.982,28 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 24.771,14, ΦΠΑ 17%: € 4.211,14).

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Για το Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΚΚΠΠΒΑ) με την 16/2018 απόφαση του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: Ω36Ζ469ΗΣ0-ΝΛ5) εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018-19 όπως παρακάτω:

 

Κ.Α.

Τίτλος

Αρ. Δέσμευσης (ΑΔΑ)

Έτος 2018-19

1381

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΨΨΔ1469ΗΣ0-ΙΨΟ

28.982,28 €

 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  ΕΞΙ   (6) μήνες.

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Α.         Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.kkppva.gr  (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

 

Β.            Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/9/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία (πρωτόκολλο) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  13/9/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10 π.μ. στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ως άνω διακήρυξη δίνονται από το Γρ. Προμηθειών στα ανωτέρω τηλέφωνα.

 

                                                              

                                                               H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.

 

                                                                        ΒΟΛΤΣΙΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 


Back to Top