Προκηρύξεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου,

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση του Υποέργου 1: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" της Πράξης "Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020", συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 255.000,00 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτικά Διακήρυξη

Ενιαίο Ευρωπαικό Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Περισσότερα


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας  για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ)

Περισσότερα


Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας νευροχειρουργικού μικροσκοπίου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Μυτιλήνης ¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

Περισσότερα


Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Περισσότερα


Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2021.

Περισσότερα


Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού

Περισσότερα


Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της φύλαξης των χώρων του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Περισσότερα


Προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, έτους 2020

Περισσότερα


Back to Top