Ε.Λ.Ε.Α. ΑΜΚΕ

Ε.Λ.Ε.Α. ΑΜΚΕ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ

“LESVOS CHAMBER DEVELOPMENT COMPANY”

NON PROFIT - NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:137656342000  ΑΦΜ: (EL ) - 090040159 , Δ..Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, άρθρα 741-784)

 

Η ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) διέπεται από τον Νο 4497/2017, ο οποίος αφορά τις Αστικές Εταιρείες των Επιμελητηρίων, που σαν σκοπό έχουν την απλούστευση των δημόσιων διαδικασιών εξυπηρέτησης του επιχειρηματία αλλά και την ικανοποίηση του επιμελητηριακού στόχου, και συστεγάζεται στο Επιμελητήριο Λέσβου, στην οδό Π. Κουντουριώτη 71.

 

Σκοπός της εταιρίας είναι:

  • Η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • Η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη της,
  • Η υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Η υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
  • Η προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας,
  • Ο σχεδιασμός, υποβολή, υλοποίηση, ενθάρρυνση, υποστήριξη ενεργειών, δράσεων, πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων,
  • Η ενημέρωση πολιτών και τοπικών φορέων για την δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής.
  • Η ανάληψη παραγωγικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.
  • Η παροχή τεχνικής στήριξης για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων βελτίωσης της οικονομικής ζωής του τόπου και της κοινωνικό-πολιτιστικής υποδομής της τοπικής κοινωνίας.
  • Η παροχή συμβουλών, τεχνικής βοήθειας και εξειδικευμένων υπηρεσιών με αποδέκτες τους φορείς και τους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου.

Επικοινώνια: elea@lesvos-chamber.com

DOWNLOADS:
- Ισολογισμός 2016 - 2017
- Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επιμελητηριακής Λεσβιακής Εταιρείας Ανάπτυξης (ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ) 17-04-2018
- Ισολογισμός 2018
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02/09/2019: Διαμόρφωση προϋπολογισμού από την ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας. Διερεύνηση Διαμόρφωσης Ομάδας Έργου - πρόθεσης συνεργασίας ως Εισηγητής σε Δράσεις Μεταφοράς Γνώσης - Διαδρ
- Υπόδειγμα Επιστολής πρόθεσης συνεργασίας και Οικονομική προσφορά για διοργάνωση δράσεων Μεταφοράς Γνώσης - Διαδραστικά Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας σε ΜΜΕ της Αγροτικής Λέσβου.
- Υπόδειγμα Επιστολής πρόθεσης συνεργασίας ως Εισηγητής σε Δράσεις Μεταφοράς Γνώσης - Διαδραστικά Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας σε ΜΜΕ της Αγροτικής Λέσβου
A. Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 19.06.2020, Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών (Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών της Λέσβου-Φυσικό & Αγροτικό Τοπίο. Χαρτογράφηση, Καταγραφή & ψηφιοποίηση του Δικτύου περιπατητικών Διαδρομών και φυσικών πόρων
B. Αναλυτική Πρόσκληση Υποέργο 2, Υποσύνολο1. (Δ.Ε. 15/15.06.2020)
Ι. Αναλυτικές Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης
ΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΙΙΙ. Περιεχόμενα Εγγυητικές Επιστολές
ΙV. Σχέδιο Σύμβασης
V. Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης
VI. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
VII. Κριτήρια Αξιολόγησης
Γ. Διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης και των εγγράφων της.Γ.1 - Διευκρινήσεις για ισχύ της προσφοράς αρ.πρωτ. 159/02.07.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ - ΑΡΧΕΊΟ word, για συμπλήρωση από υποψήφιους προμηθευτές

Back to Top