Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων

Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ EΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

                                         (αρ. αποφ. Κ3-8010/8-8-2007)

 

1.- Αίτηση

2.- Μία (1) φωτογραφία για ταυτότητα

3.- Αστυνομική ταυτότητα

4.- Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή

      ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής)

5.- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν    

    έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για έγκλημα

    κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες

    και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια     

     χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και  

     καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

     Και δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος

     ΝΠΔΔ, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γεν. διευθυντής ή διευθυντής ή 

     εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης

6.- Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (εκδίδεται υπηρεσιακά)

7.- Πιστοποιητικό ότι  έχει υποβληθεί σε στερητική ή

     επικουρική δικαστική συμπαράσταση. (εκδίδεται υπηρεσιακά)

8.- Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση

     επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του

     εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

     Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της

     επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ενός

     εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός

     εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατ’ έτος για όλες

     τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή

     αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από

     την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή

     αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή

     έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του.

9.- Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική

     Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που

     καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

10.Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος (από τη Δ.Ο.Υ) 


Back to Top