Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Ασφαλιστικοί Πράκτορες

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ EΓΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

                                         (αρ. αποφ. Κ3-8010/8-8-2007)

 

1.- Αίτηση

2.- Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας

3.- Αστυνομική ταυτότητα

4.- Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή  

     ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής)

5.- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει

     καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για έγκλημα κατά    

     της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και       

     ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια    

     χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και 

     καθ΄ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

     Και δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος  

     ΝΠΔΔ, ασφαλιστικός υπάλληλος ή γεν. διευθυντής ή διευθυντής ή

     εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν οφείλω  σε ασφαλιστική ή

     αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές

     εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη

     δικαστική απόφαση

6.- Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (εκδίδεται υπηρεσιακά)

7.- Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή

     επικουρική δικαστική συμπαράσταση. (εκδίδεται υπηρεσιακά)

8.- Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση

     επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του

     εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

     Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της

     επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ενός

     εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ενός

     εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ κατ΄ έτος για όλες

     τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή

     αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από

     την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή

     αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή

     έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του.

9.- Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική

      Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που

      καθορίζεται για την κατηγορία αυτή. 

  1. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι :

     α) έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε

         επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης

         ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή

         ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής

         μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή

         ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στη Ελλάδα ή στο

         εξωτερικό ή

     β) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην

         παραπάνω παράγραφο εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με

         πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά

         θέματα ή

     γ) έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες

         ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της

         αλλοδαπής ή

     δ) έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει

         μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά

         θέματα ή

     ε) έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή

         εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος

         αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός

         διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

  1. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος (από τη Δ.Ο.Υ)

 

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ (Π.Δ.190/2006)


Back to Top