Υπηρεσία Μιας Στάσης Για Σύσταση Ι.Κ.Ε.

Υπηρεσία Μιας Στάσης Για Σύσταση Ι.Κ.Ε.

Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012, άρθρα 43-120), που εφαρμόσθηκε από 11/6/2012, και την εγκύκλιο Κ1-1084 /24-5-2012, καθορίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

 1. Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται όλες οι Ι.Κ.Ε., ανεξαρτήτως αν για την έναρξη τους, απαιτείται έγκριση ή απόφαση (πχ. άδεια για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος).

  2. Προσοχή, η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες.

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :

 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και την Κ1-1084/24-5-12.
 • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμία και διακριτικού τίτλου της Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της Ι.Κ.Ε., εάν αυτοί δεν διαθέτουν.
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της Ι.Κ.Ε. (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/έντυπα).
 • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.

 


Back to Top