Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Κατάρτιση - πιστοποίηση και συμβουλευτική εργαζομένων "

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Κατάρτιση - πιστοποίηση και συμβουλευτική εργαζομένων "

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση του Υποέργου 1: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" της Πράξης "Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020", συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 255.000,00 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτικά Διακήρυξη

Ενιαίο Ευρωπαικό Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 


Back to Top