Αρ. Διακήρυξης 1/2020, (οικ. αρ. πρωτ. 419/01.06.2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων. Ανάδειξη αναδόχου, πράξη: «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

Αρ. Διακήρυξης 1/2020, (οικ. αρ. πρωτ. 419/01.06.2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων. Ανάδειξη αναδόχου, πράξη: «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής (μειοδοτικός). Η εκτιμώμενη αξία στης σύμβασης ανέρχεται στα 131.257,41€ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 17% 153.571,1€. (Αρ. Διακήρυξης 1/2020, (αρ.πρωτ 419/01.06.2020) Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 92522).

Η διακήρυξη διενεργείται στο πλαίσιο της πράξης: «Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου, Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα LEADER-CLLD 2014-2020 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ., Οδός: Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 71 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Ταχ. Κωδ.: 81131

Τηλ.: 22510 29727 / 28431, Telefax: 22510 23275

E-mail: chamber@lesvos-chamber.com, Ιστοσελίδα: https://www.lesvos-chamber.com/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.lesvos-chamber.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα αναρτώνται τα αρχεία που είναι απαραίτητα σε ανοικτή επεξεργάσιμη μορφή (*.docx):

 

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, [0.Περίληψη-Προκήρυξη.ΑΔΑ-ΑΔΑΜ.pdf]
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, [1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΕΠΙ.ΛΕΣΒΟΥ.ΑΔΑΜ.pdf]
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ), [2. ΤΕΥΔ ΕΠΙ.Λέσβου.docx]
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  [3. Οικονομική.Προσφορά ΕΠΙ.Λέσβου.docx]
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ [4. Υποδείγματα Ε.Ε. ΕΠΙ.Λέσβου]
  6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ [5. ΠΙΝΑΚΕΣ-Σ.Υ-Φ.Α. ΕΠΙ.Λέσβου]

 

3. Κωδικός CPV: 39100000-3 Έπιπλα και 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: "Αναβάθμιση Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου Λέσβου – Διαμόρφωση Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων" Προμήθεια εξοπλισμού και διαμόρφωση 2 λειτουργικών και σύγχρονα εξοπλισμένων αιθουσών, μίας κύριας αίθουσας συνεδρίων και μιας υποστηρικτικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: 'Εξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής - Μειοδοτικός.

9. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτη 71, 2ος όροφος, στις 29.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις από πόρους της Δράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση των χωριών», του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης», του Μέτρου M19 «Ομάδες τοπικής δράσης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

 

Μυτιλήνη, 01.06.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ευάγγελος Μυρσινιάς

Στις 09.10.2020 κοινοποιήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ η απόφαση 1077/09.10.2020 για
την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία, «ΠΑΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ. ΑΕΒΕ», μετά από την ολοκλήρωση των
διαδικασιών αξιολόγησης.

Μετά από την έγκριση της υπογραφής σύμβασης αναρτάται η υπογεγραμμένη
σύμβαση (στα downloads) και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου
όπως έχει αναρτηθεί στις πλατφόρμες Προμηθέας και Διαύγεια (ΑΔΑΜ-ΑΔΑ).


Back to Top