Διακήρυξη Ειδών Γραφικής Ύλης

Διακήρυξη Ειδών Γραφικής Ύλης

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ

OIKONOMIKO  TMHMA                      

Προμήθειες :  Λιαράκος Ιωάννης

Τηλ:  22543-50129

Fax:   22543-50126

e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

                                

                                        Μύρινα  8-11-2017

                                        Αριθμ. Πρωτ.:8449                         


Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η       
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια : ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV. 30192700-8)

Προϋπολογισμού: 9.306,35 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 17%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 5 Δεκεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

1.      Διακήρυξη

 1. Παράρτημα Α (Πίνακας Ειδών - Τεχνικές Προδιαγραφές)

3.      Παράρτημα Β (Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης)

 1. Παράρτημα Γ (Υπόδειγμα Σύμβασης )
 2. Παράρτημα Δ (Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης )
 3. Παράρτημα Ε (Τ.Ε.Υ.Δ.)                         

 

 1. Διακήρυξη αριθμός : 19/2017

 

Το Γενικό  Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

1.2 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.3 του ν. 4314/2014 (Α' 265)[1], “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

1.4 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

1.5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

1.6 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

1.7 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[2]

1.8 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

1.9 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

1.10 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

1.11 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

1.12 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», [3],

1.13 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”[4]

1.14 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»[5], της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

1.15 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

1.16 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.17 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

1.18 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

1.19  Από 01/01/2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

1.20  Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »[6]

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

2.  Τις κάτωθι αποφάσεις:

1) Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.:24005 (ΦΕΚ 266/ΥΟΔΔ/26-5-2016) «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και β) Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου, αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.»

2) Την αριθμ.. ΔΑΑΔ.25360/6-6-2016 ( ΦΕΚ 317/ΥΟΔΔ/17-6-2016)  απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. που αφορά τη «Σύσταση Συμβουλίου Διοίκησης Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Λήμνου.»

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 4396/3611, απόφαση της 2ης  ΥΠΕ (ΦΕΚ 740/Β/14-3-2012) «Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Διοίκησης των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ, που λειτουργούν με διασύνδεση»

4) Το υπ’ αριθμ. 251/19-5-2016 τ. ΥΟΔΔ ΦΕΚ  που αφορά τον διορισμό Αναπληρωτή   Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου.

5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14831/20-10-2016 (ΦΕΚ 3887/2-11-2016) Απόφαση της Διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-ΚΥ Λήμνου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Λήμνου.

6) Την υπ’ αριθμ. 4658/15-9-2016 (ΦΕΚ 2937/15-9-2016) απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων (Π.Π.Φ.Υ.) των εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος  2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές. 

7) Την αριθμ. 15η/3-8-2017 θέμα 28ο απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου.

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

     Ανοιχτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης (CPV 30192700-8, Γραφική ύλη), σύμφωνα με την διάταξη του άρθ. 117 του Ν. 4412/16,για την κάλυψη των αναγκών, του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου, προϋπολογισμού 9.306,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης (Παράρτημα Α).

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

4-12-2017        

 ΏΡΑ 15:00 μ.μ

8-11-2017

5-12-2017

ΏΡΑ 13:00

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. στo  Γραφείo Προμηθειών  του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών.

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του Ν.4412/2016.

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού (4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 15:00μ.μ , στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου). Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη διεύθυνση Ηφαίστου 12 ,Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400 .

 Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

8-11-2017

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 5-12-2017  Ημέρα: Τρίτη         

     Ώρα: 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Είδη Γραφικής Ύλης

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(CPV 30192700-8, Γραφική ύλη)

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)

www.limnohospital.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

9.306,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

ΚΑΕ 1261

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεμάχια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ως ορίζει η διακήρυξη

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) Έτος ,με Δικαίωμα παράτασης έως και Ένα (1) Έτος μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως ορίζει η διακήρυξη

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ως ορίζει η διακήρυξη

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 

 

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ 1/3 Α4 ( ΜΟΝΟ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

2

ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΥΛΙΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

3

ΒΙΒΛΙΟ 300Φ 25Χ36

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

4

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

5

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

6

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

400

8

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΜΕ 11 ΤΡΥΠΕΣ )

ΤΕΜΑΧΙΟ

2500

9

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

10

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

11

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ SET

ΣΕΤ

20

12

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ

ΣΕΤ

20

13

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ

ΣΕΤ

20

14

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΖΕΝΤΕΣ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

15

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΥΡΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

16

ΘΗΚΗ CD

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

17

ΚΑΡΜΠΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

18

ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/20

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

19

ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32

ΤΕΜΑΧΙΟ

250

20

ΚΟΛΛΑ  (βιβλ/λειο)

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

21

ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 12cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

22

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

23

ΛΑΣΤΙΧΑ Νο 80

ΚΟΥΤΙ

4

24

ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΡΔΙΑ

ΚΟΥΤΙ

2

25

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΠΑΚ.(χαρτ)

ΚΟΥΤΙ

8

26

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΛΕΠΤΟΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

27

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

28

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

29

ΜΟΛΥΒΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

30

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

31

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α

ΠΑΚΕΤΟ

50

32

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3Α

ΠΑΚΕΤΟ

50

33

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΚ.

ΠΑΚΕΤΟ

20

34

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΛΚ.

ΠΑΚΕΤΟ

10

35

ΝΤΟΣΙΕ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

250

36

ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1500

37

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ5

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

38

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ8

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

39

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

40

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 25Χ35Χ8

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

41

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

42

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

43

ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

44

ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

45

ΞΥΣΤΡΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

46

ΣΒΥΣΤΡΕΣ - ΓΟΜΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

47

ΣΕΛΟΤΕΙΠ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

48

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

49

ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC (ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

400

50

ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ PILOT

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

51

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ  ΓΙΓΑΣ

ΚΟΥΤΙ

20

52

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3

ΚΟΥΤΙ

150

53

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4

ΚΟΥΤΙ

100

54

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5

ΚΟΥΤΙ

50

55

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64

ΚΟΥΤΙ

70

56

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο126  (ΜΕΓΑΛΟ)

ΚΟΥΤΙ

20

57

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

58

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  ΜΕΣΑΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

59

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚ. ΔΕΜΑΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

60

ΤΑΝΙΕΣ  ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

61

ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 22χ35

ΤΕΜΑΧΙΟ

500

62

ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 23χ32

ΤΕΜΑΧΙΟ

1000

63

ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 25χ35

ΤΕΜΑΧΙΟ

500

64

ΦΑΚΕΛΑ ΜΙΚΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10000

65

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

66

ΦΑΚΕΛΟΙ  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΓ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

5000

67

ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123

ΤΕΜΑΧΙΟ

8000

68

ΦΑΚΕΛΟΙ 18 Χ 26

ΤΕΜΑΧΙΟ

750

69

ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑ Νο10

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

70

ΦΥΛΛΑΔΑ 25χ35 300Φ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

71

ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ [200Φ] 25Χ35

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

72

ΦΥΛΛΑΔΕΣ  20χ30 [100Φ]

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

73

ΦΥΛΛΑΔΕΣ 20χ30 [200Φ]

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

74

ΦΥΛΛΑΔΕΣ 25χ35 [100Φ]

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

75

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  75Χ75

ΠΑΚΕΤΟ

12

76

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΚΙΤΡΙΝΑ

ΠΑΚΕΤΟ

30

77

ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (35 Χ 86)

ΦΥΛΛΑ

5000

78

ΧΑΡΤΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (30 Χ 48)

ΦΥΛΛΑ

5000

79

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

80

CD-DVD ΜΠΟΜΠΙΝΑ (25 ΤΕΜ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

70

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 1ο

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση             δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών.

 

Άρθρο 2ο

 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι αλλοδαποί, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών

         ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 79, νόμος 4412/2016 με την οποία επιβεβαιώνει ο συμμετέχων ότι πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής παραγράφου (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016), συμπληρωμένο όπου απαιτείται .

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, και στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του ίδιου νόμου.

Β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

Γ. Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένος,-η στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (Α’75), στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να περιέχει : 

 1. Α) Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα : Αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα όπως Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχ. Διεύθυνση, αν είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Επιπλέον (μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20 του Ν.4412/2016) αν είναι προστατευόμενο εργαστήριο, κοινωνική επιχείρηση ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης. Εάν η απάντηση στην τελευταία πρόταση είναι ναι, τότε πρέπει να αναφέρεται ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων και σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. Αν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής) τότε να αναφέρεται η ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και ο σχετικός αριθμός εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση και αν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά. Επίσης να αναφέρονται τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο και αν καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δύναται, όποτε του ζητηθεί να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρονται διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων.

Αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους, τότε πρέπει να αναφέρεται ο ρόλος του στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …), να προσδιορίζονται οι άλλοι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. Επιπλέον πρέπει οι άλλοι εμπλεκόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν χωριστά έντυπο ΤΕΥΔ .

Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών.

Β) Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα : Εάν υπάρχουν νόμιμοι εκπρόσωποι τότε να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η θέση , το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου. 

Γ) Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Εάν ο προμηθευτής στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω τότε, πρέπει να επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Δ) Προσφορές, στις οποίες μέρος της σύμβασης ανατίθεται σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας δεν γίνονται δεκτές.

 

 1. Λόγοι αποκλεισμού

Α) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. Να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους για έναν από τους λόγους που παρατίθενται παρακάτω, ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) :

 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).

Β) Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ( στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος τότε συμπληρώστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο αντίστοιχο εδάφιο (Μέρος ΙΙΙ παρ. Β).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β του Ν. 4412/2016, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Γ) Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα.

Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο αντίστοιχο εδάφιο (Μέρος ΙΙΙ παρ. Γ ), απαντώντας στις  παρακάτω ερωτήσεις : 

 1. Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στο άρθρο 18 παρ. 2 ) ; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
 2. Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις; Πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) αφορά μόνο νομικά πρόσωπα), ή ειδική εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή υπάρχει αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 παρ. 4 περίπτωση β του Ν.4412/2016. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
 4. Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
 5. Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων (oπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016) λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
 6. Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; (άρθρο 48 του Ν.4412/2016)
 7. Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
 8. Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι : 1) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (ζ) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 2) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 3) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα; 4) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Δ) Άλλοι λόγοι αποκλεισμού

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

ΙV. Κριτήρια επιλογής: Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.

 1. Καταλληλότητα : Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
 2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι οικονομικοί φορείς, να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το ‘έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών τη

Back to Top