Υπηρεσία Μιας Στάσης

Υπηρεσία Μιας Στάσης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Ι.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)

 

 1. Υπόδειγμα 1- Εξουσιοδότηση-Υπεύθυνη δήλωση

( θεωρημένο με το γνήσιο των υπογραφών τους) ή Υπόδειγμα 5 – Δήλωση

 

 1. Υπόδειγμα Α- Εντολή-Υπεύθυνη Δήλωση ιδρυτών ή εκπροσώπου για σύσταση IKE (θεωρημένο με το γνήσιο των υπογραφών τους)

 

 1. Καταστατικό εταιρείας με τις υπογραφές των μελών

 

 1. Ταυτότητες μελών (επικυρωμένες)

 

 1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε μέλος( αναζητείται από το Επιμελητήριο)

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων ή Μισθωτήριο ή Παραχωρητήριο (πρωτότυπο) για την έδρα.

 

 1. Έντυπο Μ3 (επωνυμία και κωδικοί δραστηριότητας)

 

 1. Έντυπο Μ6 (δεύτερη σελ για τους κωδικούς δραστηριότητας)

 

 1. Έντυπο Μ7 (δήλωση σχέσεων φορολογουμένου)

 

 1. Έντυπο Μ8 (δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου)

 

 1. Φωτοτυπία IBAN λογαριασμού τραπέζης στην επωνυμία της εταιρείας ή στο όνομα του διαχειριστή της εταιρείας

 

 1. Άδεια ή Προέγκριση αδείας, αν απαιτείται, ανάλογα με τη δραστηριότητα

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΜΣ

Κόστος σύστασης εταιρείας 70,00 €

Τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 10,00 €

Θεώρηση Δ.Τ. & Επωνυμίας 10,00 €

Συνδρομή Επιμελητηρίου 71,68 €

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ O.E.-Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)

 

 1. Υπόδειγμα 1- Εξουσιοδότηση-Υπεύθυνη δήλωση

(θεωρημένο με το γνήσιο των υπογραφών τους) ή Υπόδειγμα 5 – Δήλωση

 

 1. Υπόδειγμα Α- Εντολή-Υπεύθυνη Δήλωση ιδρυτών ή εκπροσώπου για σύσταση ΟΕ - ΕΕ (θεωρημένο με το γνήσιο των υπογραφών τους)

 

 1. Καταστατικό εταιρείας με τις υπογραφές των μελών

 

 1. Ταυτότητες μελών (επικυρωμένες)

 

 1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε μέλος( αναζητείται από το Επιμελητήριο)

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων ή Μισθωτήριο ή Παραχωρητήριο (πρωτότυπο) για την έδρα.

 

 1. Έντυπο Μ3 (επωνυμία και κωδικοί δραστηριότητας)

 

 1. Έντυπο Μ6 (δεύτερη σελ για τους κωδικούς δραστηριότητας)

 

 1. Έντυπο Μ7 (δήλωση σχέσεων φορολογουμένου)

 

 1. Έντυπο Μ8 (δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου)

 

 1. Φωτοτυπία IBAN λογαριασμού τραπέζης στην επωνυμία της εταιρείας ή στο όνομα του διαχειριστή της εταιρείας

 

 1. Άδεια ή Προέγκριση αδείας, αν απαιτείται, ανάλογα με τη δραστηριότητα

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΜΣ

Κόστος σύστασης εταιρείας 50,00 €

Τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 10,00 €

Θεώρηση Δ.Τ. και Επωνυμίας 10,00 €

Κόστος εγγραφής Επιμελητηρίου 51.20

 


Back to Top